Posts Tagged ‘سید مرتضی آوینی’
هبوط
هبوط

هبوط انسان …

قفس تن
قفس تن

زندگی زیباست اما شهادت از آن زیبا تر است ، سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی میبیند که در  باغ نهاده باشند …