نگاه سیدمرتضی
من هم مثل سلمان، تو را نشناختم …
من هم مثل سلمان، تو را نشناختم ...

بگذار اعتراف کنم که من هم مثل تو سلمان، حاج کاظم ها و عباس ها را نشناختم. خدایا تو با مردان دهه شصت چه کردی که گویی قرنی است فاصله چند ساله  ما و آنها …