دوربین حسین
پر کاهی …
پر کاهی ...

پر کاهی تقدیم به آستان قدس الهی….

روز عید ، روز …
روز عید ، روز ...

طبیعت ، تجلی عصمت و پاکی و زیبایی آفرینش است و بهار ، عید طبیعت